We zijn helaas tijdelijk off line wegens technische redenen. Wij hopen spoedig weer live te gaan.

Spaans, Cursus Spaans, Spaans leren, Spaanse les, taalcursus Spaans, Tio Sancho taalreizen; intensieve lessen, kleine groepen, kwaliteitsonderwijs, voordelige prijzen, lessen samen met internationale studenten.   


Home » Contact » Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN TioSancho

ALGEMENE BEPALINGEN

TioSancho sluit als tussenpersoon overeenkomsten voor in het buitenland door talenscholen te geven cursussen en bemiddelt tevens bij de totstandkoming van overeenkomsten voor daarmee samenhangende dienstverlening door derden. TioSancho regelt daarbij met name de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder onderdeel van de gesloten overeenkomsten is voor rekening en risico van de partijen tussen wie de desbetreffende overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

ARTIKEL 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Inschrijving geschiedt d.m.v. een inschrijfformulier. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist volmacht aan TioSancho om namens hem of haar in overeenstemming met de in het inschrijfformulier aangegeven wensen een overeenkomst met de desbetreffende school te sluiten. De cursist wordt zo spoedig mogelijk hiervan op hoogte gebracht.

ARTIKEL 2. BETALING

Als reserveringskosten wordt 18% van het totaal bedrag in rekening gebracht, dit wordt op de talenschool in de plaats van bestemming van het cursusgeld afgetrokken. Uiterlijk 10 dagen na verzending van de bevestiging en rekening dient de aanbetaling van18% van het totaal bedrag in ons bezit te zijn.

Bij inschrijving binnen 10 werkdagen voor vertrek moet de cursist het bedrag telefonisch overmaken.

Bij aanmeldingen binnen 10 werkdagen voor aanvangsdatum moeten de reserveringkosten inclusief 25 euro voor spoedbehandeling worden betaald. De betaling van de gehele som moet te allen tijde bij TioSancho binnen zijn op de aanvangsdatum.

ARTIKEL 3. FACTUUR EN CURSUS

De gepubliceerde bedragen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven.

De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op prijzen, aankoopgeldkoersen en belastingen, zoals aan TioSancho bekend op de dag van inschrijving. In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen zoals bedoeld, behoudt TioSancho zich het recht voor tot wijziging van de som, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen voor de vertrekdatum mededeling moet worden gedaan aan de cursist. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen som gelden. Kennelijke fouten en vergissingen in het cursus- of accommodatieprogramma van scholen en derden binden TioSancho niet.

TioSancho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door scholen en derden uitgegeven.

ARTIKEL 4. WIJZIGINGEN DOOR DE CURSIST Meer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus kan de deelnemer om wijzigingen in de overeenkomst verzoeken, die indien mogelijk zullen worden aangebracht. Er wordt een bedrag van 25 euro per persoon per wijziging in rekening gebracht, behalve wanneer het gaat om een verlenging van de cursus. Afwijzing van het verzoek zal met redenen worden omkleed. Wordt een verzoek ondanks afwijzing toch gehandhaafd, dan geldt dit als annulering van de overeenkomst en zullen de annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

ARTIKEL 5. ANNULERING DOOR DE CURSIST Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de cursist afziet van de overeenkomst of een deel van de overeenkomst, verlangen wij een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding is de aanbetaling van 18% van het toaal bedrag.

ARTIKEL 6. ANNULERING EN WIJZIGING DOOR TioSancho Indien de school wegens te geringe deelname of op grond van overmacht of op grond van omstandigheden buiten be�nvloeding van de kant van TioSancho de overeenkomst annuleert, zal TioSancho gelijktijdig met de kennisgeving van annulering een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve cursus voor ongeveer hetzelfde cursusgeld proberen aan te bieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt het reeds gedeeltelijk betaalde cursusgeld terugbetaald.

ARTIKEL 7. WIJZIGING DOOR DERDEN EN SCHOLEN

TioSancho is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de cursus, daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden. TioSancho is niet aansprakelijk voor wijziging in de accommodatie, daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID VAN TioSancho

TioSancho sluit als tussenpersoon overeenkomsten af voor accommodatie en cursussen Spaans. TioSancho regelt de boekingen en reserveringen. De uitvoering van ieder deel van de overeenkomst is voor rekening en risico van respectievelijk de aanbieder van accommodatie en de school. In geval van problemen geeft TioSancho gratis bemiddeling.

ARTIKEL 9. INCASSOKOSTEN

De opdrachtgever die niet of niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TioSancho heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, alsmede alle gerechtelijke kosten en de verschuldigde rente.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

Op de rechtsverhouding tussen TioSancho en de cursist en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toe-passing.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de omstandigheid, dat op de rechtsverhouding tussen de cursist enerzijds en de school of enige andere contractspartner van de cursist in het buitenland anderzijds het desbetreffende buitenlandse recht van toepassing kan zijn.

VERZEKERINGEN

Een reisverzekering raden wij sterk aan.